35 θέσεις συμβασιούχων για 8μηνα στους Δήμους της Ξάνθης

Πράσινο φως για 1.014 προσλήψεις συμβασιούχων σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δόθηκε με δύο Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Πρόκειται για δύο αποφάσεις που αφορούν στην πρόσληψη 752 ατόμων για 8μηνες συμβάσεις σε υπηρεσίες ανταποδτικού χαρακτήρα των Δήμων και 262 ατόμων για 8μηνες συμβάσεις σε Επιχειρήσεις Ύδρευσης, με δαπάνη ποσού 7.052.256 €  και 2.457.036 € περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών