Δια περιφοράς η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπειρου λόγω Κορονωϊου

 Θέμα:  Πρόσκληση  4ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67  παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 (Εισηγητής: Σιαμίδης Ιωάννης)

2ο ΘΕΜΑ: Διαδημοτική / Διαβαθμιδική σύμβαση άρθρου 99Ν 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου, του Δήμου Μύκης και του ΣΔΑΝΞ για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Αβάτου και Ολβίου» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του για την υπογραφή της καθώς και οποιαδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.(Εισηγητής: Σιαμίδης Ιωάννης)

 3οΘΕΜΑ:   Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 20.000 ευρώ στο Δήμο Τοπείρου , από το Υπουργείο Εσωτερικών » Έκτακτη κατανομή στους Δήμους της Χώρας , προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19″ ( Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 18209/13-3-2020) (Εισήγηση: Ψεμματάς Δημήτριος , Αντιδήμαρχος Οικονομικών)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4o ΘΕΜΑ : 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: κ. Κιοσσές Ιωάννης).

 5o ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος, Πρόεδρος ) 

  6o ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Γιοβαννόπουλος Άγγελος , Πρόεδρος )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7o ΘΕΜΑ : Παράταση της μίσθωσης των εκτάσεων της Κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου στα αγροκτήματα : « ΔΕΚΑΡΧΟΥ, Π.ΟΛΒΙΟΥ, ΚΥΡΝΟΥ, ΟΡΦΑΝΟΥ » , για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο λόγω αδυναμίας διενέργειας της δημοπρασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την διάδοση του κορονοϊού και σε συνδυασμό με την υπ΄αρ 16/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Τοπείρου με τίτλο « Ματαίωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων της δημοτικής κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου στα αγροκτήματα : « ΔΕΚΑΡΧΟΥ, Π.ΟΛΒΙΟΥ, ΚΥΡΝΟΥ, ΟΡΦΑΝΟΥ (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε τηλεφωνικά είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε στην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352614/ 2541352613 , 6987321322

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               

                                                                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  :           ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ