Πώς πρέπει οι Δήμοι να υλοποιήσουν το δικό τους «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ» (διαδικασία)

Σύμφωνα µε το 10394/4-4-18 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι δήµοι οφείλουν να υποβάλουν συµπληρωµένους τους πίνακες µεσοπρόθεσµων προβλέψεων του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022, στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής \ ∆ιεύθυνση Οικονοµικών ΤΑ του ΥΠΕΣ (∆ΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ).

Το ΜΠ∆Σ 2019-2022 περιλαμβάνει την αποτύπωση των δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων των δύο προηγούµενων ετών (2016-2017), καθώς και τις προβλέψεις των δηµοσιονοµικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2018), β) το έτος προϋπολογισµού (2019) και γ) τα τρία επόµενα έτη (2020-2022).

Στους πίνακες µεσοπρόθεσµων προβλέψεων, αποτυπώνονται τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα των δύο προηγούµενων ετών, εκτιµήσεις για το έτος 2018 καθώς και οι προβλέψεις αναφορικά µε την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισµού για την περίοδο 2019 – 2022.

Μετά από επεξεργασία των εν λόγω πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιµων δεδοµένων, η ∆ΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιηµένου Προϋπολογισµού των ΟΤΑ για την περίοδο  2019 – 2022.   Επισηµαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που καταγράφονται στους πίνακες δεν δεσµεύουν τον εκάστοτε ∆ήµο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού των επόµενων οικονοµικών ετών.  Αποτελούν µόνο τη συνεισφορά του ∆ήµου στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠ∆Σ 2019-2022.

Οι εκτιµήσεις και οι µεσοπρόθεσµες προβλέψεις γίνονται κυρίως µε τη προτεινόµενη µεθοδολογία και σε κάθε περίπτωση µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία των δύο προηγούµενων ετών (2016 και 2017) για να είναι κατά το δυνατό ρεαλιστικές.

Επισηµαίνεται τέλος, πως όλοι οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να συµπληρώσουν και τον πίνακα «ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» µε τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, µετατάξεων και αριθµού προσωπικού για τα έτη 2016 και 2017.