Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολικά συγκροτήματα και Παρασκευή σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες οικισμών του Δήμου Τοπείρου και Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωμένης διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης» και
2. Την υπ’αρ.64037/Ξ-ΓΠΕ703/1-5-18 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Ξάνθης σε συνέχεια έκτακτης συνεδρίασης ΣΟΠΠ με αφορμή την πυρκαγιά
που προκλήθηκε στο εργοστάσιο μπαταριών Sunlight στο Ν. Όλβιο Ξάνθης,
για λήψη ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.
3. Το γεγονός ότι οι πρώτες μετρήσεις για ατμοσφαιρικούς ρύπους στην
περιοχή, από το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης αναμένονται.
αποφασίζουμε
τη διακοπή των μαθημάτων για επιπλέον 1 ημέρα, ήτοι στις 4/5/2018,
λόγω έκτακτων συνθηκών και για ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, στις
σχολικές μονάδες, των παρακάτω οικισμών:
Για τον Δήμο Τοπείρου:
Ν. Όλβιο ( Δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο), Κρεμαστή(Μειονοτικό δημοτικό
σχολείο), Θαλασσιά ( Ειδικό γυμνάσιο), Αγ. Αθανάσιος (Νηπιαγωγείο),
Τοξότες (Δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο), Εξοχή (Νηπιαγωγείο και μειονοτικό
δημοτικό σχολείο) , Τύμπανο (2ο Ειδικό σχολείο)
Για τον Δήμο Ξάνθης:
Εύμοιρο ( Δημοτικό σχολείο , νηπιαγωγείο και Ειδικό σχολείο κωφών) και
Καλλιθέα ( 17ο δημοτικό σχολείο και 17ο νηπιαγωγείο)
Επίσης στους παραπάνω οικισμούς θα είναι κλειστοί και όλοι οι παιδικοί σταθμοί (δημοτικοί και ιδιωτικοί).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ