Έρχεται ρύθμιση τον Απρίλιο: 120 δόσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους

Προ των πυλών βρίσκεται νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, έως και σε 120 δόσεις, για 2,9 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους, που «γονατίζουν» από ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Τι θα προβλέπει η ρύθµιση

Με τα σηµερινά δεδοµένα, η ρύθµιση εξετάζεται να κινείται στο ίδιο πλαίσιο µε την αντίστοιχη ρύθµιση για οφειλές ελεύθερων επαγ- γελµατιών έως 50.000 ευρώ.

Θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

-∆ιαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής.

-Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και µέγιστος αριθµός δόσεων 120.

-∆ιαγραφή του 95% των οφειλών από πρό- στιµα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογι- κή διοίκηση. Με την προωθούµενη ρύθµιση αναµένεται να δοθεί λύση και στο πρόβληµα 40.000 ασφαλισµένων που λόγω οφειλών προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης δεν µπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Πολλοί από αυτούς έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ακόµη και για περισσότερα από 30 χρόνια και έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. Χωρίς σύνταξη, καλούνται να ζήσουν µε µηδενικό εισόδηµα ή µε κοινωνικά επιδόµατα, ενώ µε βάση τις εισφορές που έχουν καταβάλει δικαιούνται πολλα- πλάσιο εισόδηµα.

Στη λίστα των ασφαλισµένων που δεν µπορούν να συνταξιοδοτηθούν βρίσκονται χιλιάδες πολίτες από αρκετά ασφαλιστικά ταµεία και επαγγελµατικούς κλάδους.

Η αλήθεια των αριθµών

Αξίζει να σηµειωθεί, επίσης, ότι από το σύνολο των πολιτών που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στην εφορία το 72% είναι µισθωτοί και συ- νταξιούχοι και έχουν ως επί το πλείστον οφει- λές στην εφορία έως 3.000 ευρώ. Συνολικά στη χώρα µας, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, υπάρχουν περίπου 2 εκατοµµύρια µισθωτοί και άλλοι τόσοι συνταξιούχοι. Στελέχη του υπουρ- γείου Οικονοµικών τονίζουν στην «R» ότι ο µε- γαλύτερος όγκος των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν µισθωτοί και συνταξιούχοι δεν προ- έρχεται από τη µη καταβολή του φόρου εισο- δήµατος, αλλά από την αδυναµία να αποπλη- ρώσουν τον ΕΝΦΙΑ, µε δεδοµένη τη δραµατική συρρίκνωση των εισοδηµάτων τους στα χρό- νια της οικονοµικής κρίσης. Οι ίδιοι, µάλιστα, υποστηρίζουν ότι πάνω από 1 εκατ. οφειλέτες έρχονται αντιµέτωποι µε τα αναγκαστικά µέ- τρα της εφορίας για χρέη λίγων δεκάδων ευρώ.

Πηγή: real.gr