Άκυρος ο διαγωνισμός για το κάμπινγκ του Μυρωδάτου

Σε νέες περιπέτειες φαίνεται πως μπαίνει ο δήμος Αβδήρων αναφορικά με την εκμίσθωση του κάμπινγκ του Μυρωδάτου αφού η αποκεντρωμένη διοίκηση έκανε δεκτή την προσφυγή του εταίρου πλειοδότη ακυρώνοντας τον διαγωνισμό.

Στην ακύρωση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής του δήμου Αβδήρων για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό που αφορούσε στην εκμίσθωση του κάμπινγκ του Μυρωδάτου προχώρησε η αποκεντρωμένη διοίκηση καθώς έκανε δεκτή την προσφυγή που κατέθεσε ο έτερος πλειοδότης Ίβο Τσούκοφ. Συγκεκριμένα ο κύριος Τσούκοφ ζητούσε την ακύρωση του διαγωνισμού καθώς δεν τηρήθηκαν οι τυπικοί όροι αυτού και συγκεκριμένα καθώς στην αίτηση  θα έπρεπε να αναφέρονται αριθμημένα αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται και όλες οι σελίδες να είναι μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο και να έχουν συνεχή αρίθμηση.

Κάτι ωστόσο που δεν έκανε ο κ. Ισμέτ Μεμέτ Εφένδη  καθώς προσκόμισε δικαιολογητικά μη μονογραμμένα και με έλλειψη συνεχούς αρίθμησης.  Επειδή δε, συνεχίζει το σκεπτικό της η αποκεντρωμένη διοίκηση,  με τη συνεχή αρίθμηση των δικαιολογητικών και την και την μονογραφή τους από τον διαγωνιζόμενο, αποτρέπεται η αλλοίωση των στοιχείων του φακέλου συμμετοχής και εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η εγκυρότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Επειδή εξάλλου η συνεχής αρίθμηση και η μονογραφή από τους υποψηφίους αποτελεί ρητό όρο της διακήρυξης, κρίνεται ο πρώτος λόγος της προσφυγής ως βάσιμος.  Αντίθετα αβάσιμο έκρινε τον δεύτερο λόγο της προσφυγής που αφορά στους όρους που συντάσσεται η εγγυητική επιστολή αφού ο κύριος Ισμέτ παρέλειψε να αναγράψει την διεύθυνση του. Ωστόσο η αποκεντρωμένη διοίκηση έκρινε ότι εφόσον αναφέρονται όλα τα βασικά στοιχεία της διακήρυξης και ως εκ τούτου δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού για τη συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία καθώς δεν τροποποιεί το σκοπό αυτής ούτε θίγει την εγγυητική αξιοπιστία του υποψηφίου. Έτσι λοιπόν η αποκεντρωμένη διοίκηση αποδέχεται την προσφυγή του έτερου πλειοδότη και ακυρώνει την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από την οικονομική επιτροπή του δήμου Αβδήρων στον κύριο Ισμέτ Μεμέτ Εφένδη.